DB4403/T 148-2021《国际航行船舶饮用水供应卫生监督规程》

标准信息:

  1. 免责声明:本网站所提供的电子文本仅供参考,请以正式标准出版物为准。本网站所提供的电子文本均来自于互联网,其版权由其发行商所有,仅供个人学习、研究之用,未经授权,禁止复制、发行、汇编、翻译等。
  2. 中文名称:国际航行船舶饮用水供应卫生监督规程
  3. 英文名称:
  4. 标准前缀:DB4403/T
  5. 标准状态:现行
  6. 发布日期:2021-03-25
  7. 废止日期:
  8. 实施日期:2021-04-01
  9. 页数: